Cung cấp và lắp đặt hệ thống đo lường và điều khiển, công trình: Mở rộng Tổng kho xăng dầu Nhà Bè

Khách hàng: Cty CP kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí – PVC – MS
Địa điểm thực hiện: TổngkhoXăngdầuNhàBè, huyệnNhàBè, TP. Hồ Chí Minh
Năm thực hiện: 2011 – 2012
Mô tả: Electrical system, Instruments and Control Systems for Nha Be Petroleum Warehouse (PV Oil)