Cung cấp hệ thống thông tin liên lạc cho giàn Thiên Ưng

Khách hàng: Vietsovpetro Joint Venture
Địa điểm: Giàn BK-TNG
Năm thực hiện: 2015

Cung cấp hệ thống thông tin liên lạc cho giàn Thiên Ưng: hệ thống LAN, PAGA, PABX, NDB, UHF/VHF, ....