Cung cấp kết nối Microwave Onshore-Offshore cho CLJOC

Khách hàng: Cửu Long JOC
Địa điểm: Giàn SNT-S
Năm thực hiện: 2015

Cung cấp kết nối Microwave Onshore-Offshore cho CLJOC