Lĩnh vực dịch vụ

12-12-2014 05:12:43

Đo kiểm chất lượng mạng viễn thông

 

 - Tổ chức thực hiện đo kiểm, cấp kết quả đo kiểm, tư vấn nâng cao chất lượng chuyên ngành bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin bao gồm sản phẩm, công trình, dịch vụ bưu chính, mạng và dịch vụ viễn thông, điện tử, công nghệ thông tin và Internet.

- Tổ chức thực hiện đo kiểm trong việc giám sát chất lượng dịch vụ bưu chính, viễn thông theo quy định của Bộ Bưu chính, Viễn thông và Cục Quản lý chất lượng Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin.

- Thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về đo kiểm chuyên ngành bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin.

- Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đo kiểm chuyên ngành bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin.

 

replica tag heuer fake rolex